Sök tjänst

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du som privatperson, företagare eller förening kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig bäst. E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut, signera och skicka in.

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (47)

  • Anmäl installation av värmepumpsanläggning

   Anmälan om installation av värmepumpsanläggning

  • Anmälan kyltorn

   Anmälan kyltorn enligt förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (1998:889) §38a

  • Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

   Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet (blankett)

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion

   Misstänker du att du har blivit sjuk av mat som du har ätit från servering eller av någon mat som du har köpt hem – till exempel restaurang, café, gatukök eller skolmatsal? Då ska du använda denna e-tjänst.

  • Anmälan om registreringslotterier Spellag

   Anmälan om Registreringslotterier Spellag (2018:1138) 6 kap. 9

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   ANSÖKAN om bostadsanpassningsbidrag

  • Ansökan om tillstånd att få placera ut blomlådor som farthinder

   Här kan du ansöka om tillstånd att få placera ut ”Blomlådor” som farthinder. Du kan ansöka direkt i e-tjänsten eller ladda ned blankett som du fyller i manuellt.

  • Ansökan om tillstånd att hålla giftig/farlig orm inom detaljplan eller områdesbestämmelser

   Ansökan om tillstånd att hålla giftig/farlig orm inom detaljplan eller områdesbestämmelser

  • ANSÖKAN om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

   ANSÖKAN 
   om tillstånd för djurhållning inom område
   med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt
   4 § Nybro kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter

  • Ansökan om undantag från vinterspridningsförbudet

   Ansökan om undantag från
   vinterspridningsförbudet.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning

   Ansök eller anmäl enskild avloppsanläggning

  • Begäran om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här kan du beställa nybyggnadskarta.

  • Brandfarliga varor - föreståndare

   Här underrättar du om föreståndare för hantering av brandfarliga varor

  • Brandfarliga varor - tillstånd hantering

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

  • Bygglov - Eldstad

   Här kan du göra din anmälan om eldstad

  • Bygglov - guide och ansökningsblankett

   Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du ska gå till väga

   Du kan se tjänsten som en hjälpreda när du ska utföra byggnadsåtgärder. Den innehåller en förklarande uppslagsdel med begrepp och regler. Du guidas också steg-för-steg genom ansökan/anmälan och kan sedan skriva ut dina blanketter.

  • Bygglov - Komplettering

   Bygglov - Komplettering

  • Cistern - ta ur bruk

   Här kan du anmäla om cistern som ska tas ur bruk.

  • Dricksvattenanläggning

   Här kan du anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

  • Egensotning

   Här kan du ansöka om egensotning.

  • Enskilt avlopp - förbränningstoalett, installation

   installation mulltoa avlopp

  • Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

   Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

  • Explosiva varor

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av explosiva varor

  • Husbehovstäkt - anmälan

   Här hittar du blankett för anmälan av husbehovstäkt eller sidotag.

  • Hälsoskyddslokal - anmälan

   Anmälan om hälsoskyddslokal

   Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

  • Kemisk bekämpning - tillstånd

   Här kan du ansöka om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.

  • Köldmedieanläggning - nyinstallation eller konvertering

   Här kan du anmäla om nyinstallation eller konvertering av köldmedieanläggning

  • Lägenhetsregistret - ajourhållning

   Här kan du rapportera färdigställda lägenheter och även borttagna på grund av rivning, ändrad användning eller sammanslagning.

    

  • Nedgrävning av häst

   För att få gräva ner en häst måste du göra en anmälan till kommunen. Platsen där hästen ska grävas ner måste först godkännas. Nedgrävningen ska också göras enligt kommunens anvisningar. För att få gräva ner hästen får den inte heller ha dött av någon smittsam sjukdom.

   För att minimera riskerna för människors och djurs hälsa och för miljön är det viktigt att välja en lämplig plats. Nedan följer några saker som är viktigt i val av plats. 

  • PCB-sanering

   PCB-sanering. Anmälan, redovisa inventering, åtgärdsplan, slutrapport

  • Registrering av livsmedelsverksamhet

   E-tjänst för registrering av livsmedelsverksamhet.

   När din registrering kommer in till miljö- och byggnämnden förs uppgifterna in i vårt livsmedelsregister och ett registreringsbevis sänds åter till dig. 

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Här kan du anmäla och registrera medelstora förbränningsanläggningar enlig 18§ förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Resursskola ansökan

   Resursskolans undervisning är speciellt anpassad för elever årskurs 5-9 på grundskolan med autism nivå 3 eller motsvarande där man har störst behov av specialanpassningar i skolmiljön samt störst behov av kunskap om autism hos den skolpersonal som möter eleverna varje dag.

   Använd denna e-tjänst för att skicka in en ansökan om skolplacering.

  • Skötsel av husnära träd

   Nybro kommuns markinnehav är väl spritt i kommunen men det är till stor del koncentrerat till tätorterna. En stor del av den mark som finns i och kring våra tätorter är trädbevuxen, antingen som natur- eller parkmark. Med naturmark menar vi mark som inte är bebyggd eller anlagd och innefattar bl.a. skog, åker, annan öppen mark och våtmarker.
   Vid skötseln av denna mark vägs olika värden och intressen mot varandra utifrån lagar och interna riktlinjer.

  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   Här ansöker du om strandskyddsdispens.

  • Tillfällig övernattning

   Här kan du anmäla om tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar med mera

  • Tipsa livsmedelskontrollen

   Här kan du lämna tips och synpunkter som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter. Det kan till exempel handla om att mat förvaras för varmt, att information som lämnas om maten inte är sann eller att det är smutsigt i köket.

  • Tomtkarta

   E-tjänst där du kan skapa en kartbild över en fastighet.

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet - anmälan

   Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet

   Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

  Jobb och företagande (4)

  Kommun och politik (17)

  • Begäran om förvaltarfrihetsbevis

   Förvaltarfrihetsbevis är ett utlåtande från kommunen du är folkbokförd i som intygar att du inte har en förvaltare.

  • Felanmälan - felparkerade och övergivna bilar

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om felparkerade och övergivna bilar

  • Felanmälan - Hål i gatan, potthål eller andra vägskador

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du felanmäla vägskador

  • Felanmälan - Klotter

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om klotter

  • Felanmälan - Nedskräpning

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du anmäla nedskräpning

  • Felanmälan - Skadegörelse

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om skadegörelse på allmän plats 

  • Felanmälan - Skylt

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

  • Felanmälan - Snöröjning och halkbekämpning

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera fel eller hinder som hänt i samband med snöröjning

  • Felanmälan - Trasig belysning

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du anmäla trasig belysning. Du kan anmäla exempelvis en trasig gatlykta eller lyktstolpe via e-tjänsten.

  • Felanmälan - Träd och buskar

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera träd och buskar som bör fällas

  • Felanmälan - översvämning och stor vattenansamling

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om översvämning och stora vattenansamlingar

  Omsorg och hjälp (23)

  Trafik och resor (2)

  Uppleva och göra (7)

  Utbildning och barnomsorg (32)

  • Anmälan om skolgång i annan kommun eller friskola

   Här kan du anmäla om skolgång i annan kommun eller friskola

  • Anmälan till lovverksamhet

   Här kan du anmäla dig till lovverksamhet

  • Anslutningsbidrag vid dagliga resor gymnasial utbildning

   E-tjänsten är för dig som är folkbokförd i Nybro kommun och studerar på gymnasieskola eller komvux på gymnasienivå.

   Anslutningsbidrag kan du få om du är beviljad skolreskort men har mer än sex km mellan hemmet och närmaste hållplats för kollektivt färdmedel.

   Anslutningsbidrag utgår höstterminen september-december och vårterminen januari-maj. Utbetalning sker vid terminsslut. Anslutningsbidrag måste sökas varje läsår och kan ej erhållas retroaktivt.  

    

  • Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieskoleelev.

   E-tjänsten är för dig som är folkbokförd i Nybro kommun och studerar på en kommunal skola eller komvux på gymnasienivå. Du kan ansöka om inackorderingstillägg via Åkrahällskolan.

    

  • Ansökan om tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd för elever och barn i behov av omfattande insatser

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp (fristående skolor) eller verksamhetsstöd (kommunala skolor) för elev och barn folkbokförda i Nybro kommun.

   Ansökan behandlas först när fullständiga underlag skickats in. Ofullständig ansökan returneras.

  • e-tjänst för val av skola, val av förskoleklass, byte av förskoleklass, byte av skola.

   E-tjänst

    

   E-tjänst där du som vårdnadshavare kan:

   • Ansökan förskola
   • Byte av förskola
   • Val av skola
   • Byte av skola
   • Val till förskoleklass
   • Ansökan fritidshem
   • Byte av fritidshem
   • Uppsägning av plats
   • Ändra angiven inkomst
  • Egenvårdsrutin förskola, grundskola och grundsärskola

   Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som utförs i skola av berörd personal. Exempelvis kan det handla om en elev med allvarlig allergi som har behov av att ta adrenalinpenna vid allergisk reaktion, diabetes med insulin, epilepsi med bucculam, sondmat och övriga läkemedel.

  • Förskola, fritidshem - inkomstrapportering

   Här kan du rapportera om inkomst gällande förskola, fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg

  • Förskola, fritidshem - schemarapportering

   Här kan du rapportera schema för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

  • Förskola, fritidshem - uppsägning av plats

   Här kan du säga upp plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

  • Godkänna Nationell Patientöversikt (NPÖ)

   Godkänna Nationell Patientöversikt (NPÖ)

  • Grundskolan - ansökan om att slutföra utbildning

   Här kan du ansöka om att slutföra utbildning i grundskolan.

  • Gymnasiesärskola

   Här kan du ansöka till gymnasiesärskola

  • Hälsouppgift åk 4

   E-tjänst för hälsouppgifter för barn i åk 4.

    

  • Hälsouppgift åk 7

   E-tjänst för hälsouppgifter för barn i åk 7.

    

  • Hälsouppgift Åk1

   E-tjänst för hälsouppgifter för barn i Åk1

    

  • Kommunal vuxenutbildning

   Här kan du anmäla till kommunal vuxenutbildning (komvux)

  • Kulturskolan - nyanmälan

   Från och med februari 2020 så sköter vi nyanmälan och avanmälan via plattformen StudyAlong.

   Klicka på denna länk för att komma till StudyAlong.

  • Kvällsöppen förskola - Anställnings- och arbetstidsintyg

   De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan 18.00 är berättigade att söka plats i verksamheten. Verksamheten är öppen måndag-fredag mellan klockan 06.00-22.00. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd.

  • Lärplattform Nybro kommun

   SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er – dygnet runt.  
   Att föräldrar ges chansen att i högre grad ta del av elevens skoldag har visat sig öka elevens chanser att nå sina studiemål. Du håller dig uppdaterad via internet – enkelt och bekvämt. Välkommen till en öppnare skola! 
   I SchoolSoft har du som förälder tillgång till bland annat: 

   •    Planeringar, uppgifter, provschema och resultat
   •    Närvarorapportering och frånvaroanmälan
   •    Ämnesmatriser och omdömen inför utvecklingssamtal och IUP
   •    Betyg
   •    Nyheter och kalender
   •    Utskrifter av schema och grupplistor

  • Modersmålsundervisning

   Ansökan eller avanmälan rörande modersmålsundervisning

  • Schoolsofts Etjänst

   Här kan du göra dina ansökningar till förskola, familjedaghem samt fritidshem.

   Inloggning sker med BankID

    

  • Uppdrag till Kommunens Aktivitetsansvar (KAA) i Nybro Kommun

   E-tjänst för anmälan om studieavbrott för 16- till 20åringar folkbokförda i Nybro kommun. 

  • Val av skola, byte av förskoleklass, byte av skola.

   E-tjänst för:

   Val av skola vid inflyttning till Nybro kommun

   Byte av skola,