Sök tjänst

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du som privatperson, företagare eller förening kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig bäst. E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut, signera och skicka in.

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (44)

  • Ajourhållning av lägenhetsregister - Flerbostadshus inklusive specialbostäder

   Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregister - Flerbostadshus inklusive specialbostäder

   Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregister - Flerbostadshus inklusive specialbostäder

  • Anmäl trängsel vid restaurang eller servering

   Här kan du anmäla att du sett trängsel vid restauranger eller andra serveringar.

   Här kan du anmäla att du sett trängsel vid restauranger eller andra serveringar.

  • Anmälan om matförgiftning

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Nybro kommun. 

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Nybro kommun. 

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet (blankett)

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet

  • Anmälan om registreringslotterier Spellag

   Anmälan om Registreringslotterier Spellag (2018:1138) 6 kap. 9

   Anmälan om Registreringslotterier Spellag (2018:1138) 6 kap. 9

  • Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

   Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

   Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   ANSÖKAN om bostadsanpassningsbidrag

   ANSÖKAN om bostadsanpassningsbidrag

  • Ansökan om tillstånd att få placera ut blomlådor som farthinder

   Här kan du ansöka om tillstånd att få placera ut ”Blomlådor” som farthinder. Du kan ansöka direkt i e-tjänsten eller ladda ned blankett som du fyller i manuellt.

   Här kan du ansöka om tillstånd att få placera ut ”Blomlådor” som farthinder. Du kan ansöka direkt i e-tjänsten eller ladda ned blankett som du fyller i manuellt.

  • Ansökan om tillstånd att hålla giftig/farlig orm inom detaljplan eller områdesbestämmelser

   Ansökan om tillstånd att hålla giftig/farlig orm inom detaljplan eller områdesbestämmelser

   Ansökan om tillstånd att hålla giftig/farlig orm inom detaljplan eller områdesbestämmelser

  • ANSÖKAN om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

   ANSÖKAN 
   om tillstånd för djurhållning inom område
   med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt
   4 § Nybro kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter

   ANSÖKAN 
   om tillstånd för djurhållning inom område
   med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt
   4 § Nybro kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter

  • Ansökan om undantag från vinterspridningsförbudet

   Ansökan om undantag från
   vinterspridningsförbudet.

   Ansökan om undantag från
   vinterspridningsförbudet.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning

   Ansök eller anmäl enskild avloppsanläggning

   Ansök eller anmäl enskild avloppsanläggning

  • Ansökan/anmälan om tillstånd till värmepumpsanläggning

   Ansökan/anmälan om tillstånd till
   värmepumpsanläggning enligt 17 § förordningen
   (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
   hälsoskydd, för anläggning som utvinner värme
   ur berg, mark, grundvatten eller ytvatten.

   Ansökan/anmälan om tillstånd till
   värmepumpsanläggning enligt 17 § förordningen
   (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
   hälsoskydd, för anläggning som utvinner värme
   ur berg, mark, grundvatten eller ytvatten.

  • Begäran om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här kan du beställa nybyggnadskarta.

   Här kan du beställa nybyggnadskarta.

  • Brandfarliga varor - föreståndare

   Här underrättar du om föreståndare för hantering av brandfarliga varor

   Här underrättar du om föreståndare för hantering av brandfarliga varor

  • Brandfarliga varor - tillstånd hantering

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

  • Bygg - kontrollplan rivning

   Här kan du göra en rivningsanmälan

   Här kan du göra en rivningsanmälan

  • Bygglov - Skyltar

   Här kan du söka bygglov för att sätta upp en eller flera skyltar.

   Här kan du söka bygglov för att sätta upp en eller flera skyltar.

  • Cistern - ta ur bruk

   Här kan du anmäla om cistern som ska tas ur bruk.

   Här kan du anmäla om cistern som ska tas ur bruk.

  • Dricksvattenanläggning

   Här kan du anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

   Här kan du anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

  • Egensotning

   Här kan du ansöka om egensotning.

   Här kan du ansöka om egensotning.

  • Enskilt avlopp - förbränningstoalett, installation

   installation mulltoa avlopp

   installation mulltoa avlopp

  • ENTREPRENÖRSRAPPORT Anläggande av enskilt avlopp

   ENTREPRENÖRSRAPPORT Anläggande av enskilt avlopp

   ENTREPRENÖRSRAPPORT Anläggande av enskilt avlopp

  • Explosiva varor

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av explosiva varor

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av explosiva varor

  • Husbehovstäkt - anmälan

   Här hittar du blankett för anmälan av husbehovstäkt eller sidotag.

   Här hittar du blankett för anmälan av husbehovstäkt eller sidotag.

  • Hälsoskyddslokal - anmälan

   Anmälan om hälsoskyddslokal

   Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

   Anmälan om hälsoskyddslokal

   Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

  • Kemisk bekämpning - tillstånd

   Här kan du ansöka om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.

   Här kan du ansöka om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.

  • Köldmedieanläggning - nyinstallation eller konvertering

   Här kan du anmäla om nyinstallation eller konvertering av köldmedieanläggning

   Här kan du anmäla om nyinstallation eller konvertering av köldmedieanläggning

  • Nedgrävning av häst

   För att få gräva ner en häst måste du göra en anmälan till kommunen. Platsen där hästen ska grävas ner måste först godkännas. Nedgrävningen ska också göras enligt kommunens anvisningar. För att få gräva ner hästen får den inte heller ha dött av någon smittsam sjukdom.

   För att minimera riskerna för människors och djurs hälsa och för miljön är det viktigt att välja en lämplig plats. Nedan följer några saker som är viktigt i val av plats. 

   För att få gräva ner en häst måste du göra en anmälan till kommunen. Platsen där hästen ska grävas ner måste först godkännas. Nedgrävningen ska också göras enligt kommunens anvisningar. För att få gräva ner hästen får den inte heller ha dött av någon smittsam sjukdom.

   För att minimera riskerna för människors och djurs hälsa och för miljön är det viktigt att välja en lämplig plats. Nedan följer några saker som är viktigt i val av plats. 

  • PCB-sanering

   PCB-sanering. Anmälan, redovisa inventering, åtgärdsplan, slutrapport

   PCB-sanering. Anmälan, redovisa inventering, åtgärdsplan, slutrapport

  • Registrering av livsmedelsverksamhet

   E-tjänst för registrering av livsmedelsverksamhet.

   När din registrering kommer in till miljö- och byggnämnden förs uppgifterna in i vårt livsmedelsregister och ett registreringsbevis sänds åter till dig. 

   E-tjänst för registrering av livsmedelsverksamhet.

   När din registrering kommer in till miljö- och byggnämnden förs uppgifterna in i vårt livsmedelsregister och ett registreringsbevis sänds åter till dig. 

  • Skötsel av husnära träd

   Nybro kommuns markinnehav är väl spritt i kommunen men det är till stor del koncentrerat till tätorterna. En stor del av den mark som finns i och kring våra tätorter är trädbevuxen, antingen som natur- eller parkmark. Med naturmark menar vi mark som inte är bebyggd eller anlagd och innefattar bl.a. skog, åker, annan öppen mark och våtmarker.
   Vid skötseln av denna mark vägs olika värden och intressen mot varandra utifrån lagar och interna riktlinjer.

   Nybro kommuns markinnehav är väl spritt i kommunen men det är till stor del koncentrerat till tätorterna. En stor del av den mark som finns i och kring våra tätorter är trädbevuxen, antingen som natur- eller parkmark. Med naturmark menar vi mark som inte är bebyggd eller anlagd och innefattar bl.a. skog, åker, annan öppen mark och våtmarker.
   Vid skötseln av denna mark vägs olika värden och intressen mot varandra utifrån lagar och interna riktlinjer.

  • Tillfällig övernattning

   Här kan du anmäla om tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar med mera

   Här kan du anmäla om tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar med mera

  • Tipsa livsmedelskontrollen

   Här kan du lämna tips och synpunkter som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter. Det kan till exempel handla om att mat förvaras för varmt, att information som lämnas om maten inte är sann eller att det är smutsigt i köket.

   Här kan du lämna tips och synpunkter som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter. Det kan till exempel handla om att mat förvaras för varmt, att information som lämnas om maten inte är sann eller att det är smutsigt i köket.

  • Tomtkarta

   E-tjänst där du kan skapa en kartbild över en fastighet.

   E-tjänst där du kan skapa en kartbild över en fastighet.

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet - anmälan

   Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet

   Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

   Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet

   Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

  •  Ajourhållning av lägenhetsregister - Småhus inklusive fritidshus

   Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregister - Småhus inklusive fritidshus

   Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregister - Småhus inklusive fritidshus

  Jobb och företagande (3)

  Kommun och politik (17)

  • Aktiva Nybroförslag

   E-tjänst som visar de Nybroförslag som finns att stötta.

   För att stötta ett Nybroförslag måste du ha någon form av e-legitimation  samt vara folkbokförd i Nybro kommun.

   I e-tjänsten kan du även se arkiverade förslag. 

   E-tjänst som visar de Nybroförslag som finns att stötta.

   För att stötta ett Nybroförslag måste du ha någon form av e-legitimation  samt vara folkbokförd i Nybro kommun.

   I e-tjänsten kan du även se arkiverade förslag. 

  • Begäran om förvaltarfrihetsbevis

   Förvaltarfrihetsbevis är ett utlåtande från kommunen du är folkbokförd i som intygar att du inte har en förvaltare.

   Förvaltarfrihetsbevis är ett utlåtande från kommunen du är folkbokförd i som intygar att du inte har en förvaltare.

  • Felanmälan - felparkerade och övergivna bilar

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om felparkerade och övergivna bilar

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om felparkerade och övergivna bilar

  • Felanmälan - Klotter

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om klotter

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om klotter

  • Felanmälan - Nedskräpning

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du anmäla nedskräpning

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du anmäla nedskräpning

  • Felanmälan - Skadegörelse

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om skadegörelse på allmän plats 

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om skadegörelse på allmän plats 

  • Felanmälan - Skylt

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

  • Felanmälan - Snöröjning och halkbekämpning

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera fel eller hinder som hänt i samband med snöröjning

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera fel eller hinder som hänt i samband med snöröjning

  • Felanmälan - översvämning och stor vattenansamling

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om översvämning och stora vattenansamlingar

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om översvämning och stora vattenansamlingar

  • Förslag på nya e-tjänster

   Här kan du ge förslag om nya e-tjänster

   Här kan du ge förslag om nya e-tjänster

  • Försäkringar inom Nybro kommuns verksamhetsområde

   E-tjänst för att göra skadeanmälan.

   Blanketter för att göra skadeanmälan.

   E-tjänst för att göra skadeanmälan.

   Blanketter för att göra skadeanmälan.

  Omsorg och hjälp (22)

  Trafik och resor (2)

  Uppleva och göra (12)

  Utbildning och barnomsorg (32)