Sök tjänst

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du som privatperson, företagare eller förening kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig bäst. E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut, signera och skicka in.

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (46)

  • Anmäl installation av värmepumpsanläggning

   Anmälan om installation av värmepumpsanläggning

  • Anmälan kyltorn

   Anmälan kyltorn enligt förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (1998:889) §38a

  • Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

   Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet (blankett)

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion

   Misstänker du att du har blivit sjuk av mat som du har ätit från servering eller av någon mat som du har köpt hem – till exempel restaurang, café, gatukök eller skolmatsal? Då ska du använda denna e-tjänst.

  • Anmälan om registreringslotterier Spellag

   Anmälan om Registreringslotterier Spellag (2018:1138) 6 kap. 9

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   ANSÖKAN om bostadsanpassningsbidrag

  • Ansökan om tillstånd att få placera ut blomlådor som farthinder

   Här kan du ansöka om tillstånd att få placera ut ”Blomlådor” som farthinder. Du kan ansöka direkt i e-tjänsten eller ladda ned blankett som du fyller i manuellt.

  • Ansökan om tillstånd att hålla giftig/farlig orm inom detaljplan eller områdesbestämmelser

   Ansökan om tillstånd att hålla giftig/farlig orm inom detaljplan eller områdesbestämmelser

  • ANSÖKAN om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

   ANSÖKAN 
   om tillstånd för djurhållning inom område
   med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt
   4 § Nybro kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter

  • Ansökan om undantag från vinterspridningsförbudet

   Ansökan om undantag från
   vinterspridningsförbudet.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning

   Ansök eller anmäl enskild avloppsanläggning

  • Begäran om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här kan du beställa nybyggnadskarta.

  • Brandfarliga varor - föreståndare

   Här underrättar du om föreståndare för hantering av brandfarliga varor

  • Brandfarliga varor - tillstånd hantering

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

  • Bygg - kontrollplan rivning

   Här kan du göra en rivningsanmälan

  • Bygglov - guide och ansökningsblankett

   Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du ska gå till väga

   Du kan se tjänsten som en hjälpreda när du ska utföra byggnadsåtgärder. Den innehåller en förklarande uppslagsdel med begrepp och regler. Du guidas också steg-för-steg genom ansökan/anmälan och kan sedan skriva ut dina blanketter.

  • Bygglov - Komplettering

   Bygglov - Komplettering

  • Cistern - ta ur bruk

   Här kan du anmäla om cistern som ska tas ur bruk.

  • Dricksvattenanläggning

   Här kan du anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

  • Egensotning

   Här kan du ansöka om egensotning.

  • Enskilt avlopp - förbränningstoalett, installation

   installation mulltoa avlopp

  • Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

   Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

  • Explosiva varor

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av explosiva varor

  • Husbehovstäkt - anmälan

   Här hittar du blankett för anmälan av husbehovstäkt eller sidotag.

  • Hälsoskyddslokal - anmälan

   Anmälan om hälsoskyddslokal

   Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

  • Kemisk bekämpning - tillstånd

   Här kan du ansöka om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.

  • Köldmedieanläggning - nyinstallation eller konvertering

   Här kan du anmäla om nyinstallation eller konvertering av köldmedieanläggning

  • Lägenhetsregistret - ajourhållning

   Här kan du rapportera färdigställda lägenheter och även borttagna på grund av rivning, ändrad användning eller sammanslagning.

    

  • Nedgrävning av häst

   För att få gräva ner en häst måste du göra en anmälan till kommunen. Platsen där hästen ska grävas ner måste först godkännas. Nedgrävningen ska också göras enligt kommunens anvisningar. För att få gräva ner hästen får den inte heller ha dött av någon smittsam sjukdom.

   För att minimera riskerna för människors och djurs hälsa och för miljön är det viktigt att välja en lämplig plats. Nedan följer några saker som är viktigt i val av plats. 

  • PCB-sanering

   PCB-sanering. Anmälan, redovisa inventering, åtgärdsplan, slutrapport

  • Registrering av livsmedelsverksamhet

   E-tjänst för registrering av livsmedelsverksamhet.

   När din registrering kommer in till miljö- och byggnämnden förs uppgifterna in i vårt livsmedelsregister och ett registreringsbevis sänds åter till dig. 

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Här kan du anmäla och registrera medelstora förbränningsanläggningar enlig 18§ förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Skötsel av husnära träd

   Nybro kommuns markinnehav är väl spritt i kommunen men det är till stor del koncentrerat till tätorterna. En stor del av den mark som finns i och kring våra tätorter är trädbevuxen, antingen som natur- eller parkmark. Med naturmark menar vi mark som inte är bebyggd eller anlagd och innefattar bl.a. skog, åker, annan öppen mark och våtmarker.
   Vid skötseln av denna mark vägs olika värden och intressen mot varandra utifrån lagar och interna riktlinjer.

  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   Här ansöker du om strandskyddsdispens.

  • Tillfällig övernattning

   Här kan du anmäla om tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar med mera

  • Tipsa livsmedelskontrollen

   Här kan du lämna tips och synpunkter som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter. Det kan till exempel handla om att mat förvaras för varmt, att information som lämnas om maten inte är sann eller att det är smutsigt i köket.

  • Tomtkarta

   E-tjänst där du kan skapa en kartbild över en fastighet.

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet - anmälan

   Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet

   Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

  Jobb och företagande (3)

  Kommun och politik (17)

  • Aktiva Nybroförslag

   E-tjänst som visar de Nybroförslag som finns att stötta.

   För att stötta ett Nybroförslag måste du ha någon form av e-legitimation  samt vara folkbokförd i Nybro kommun.

   I e-tjänsten kan du även se arkiverade förslag. 

  • Begäran om förvaltarfrihetsbevis

   Förvaltarfrihetsbevis är ett utlåtande från kommunen du är folkbokförd i som intygar att du inte har en förvaltare.

  • Felanmälan - felparkerade och övergivna bilar

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om felparkerade och övergivna bilar

  • Felanmälan - Klotter

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om klotter

  • Felanmälan - Nedskräpning

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du anmäla nedskräpning

  • Felanmälan - Skadegörelse

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om skadegörelse på allmän plats 

  • Felanmälan - Snöröjning och halkbekämpning

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera fel eller hinder som hänt i samband med snöröjning

  • Felanmälan - Träd och buskar

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera träd och buskar som bör fällas

  • Felanmälan - översvämning och stor vattenansamling

   För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

   Här kan du rapportera om översvämning och stora vattenansamlingar

  • Förslag på nya e-tjänster

   Här kan du ge förslag om nya e-tjänster

  • Försäkringar inom Nybro kommuns verksamhetsområde

   E-tjänst för att göra skadeanmälan.

   Blanketter för att göra skadeanmälan.

  Omsorg och hjälp (23)

  Trafik och resor (2)

  Uppleva och göra (7)

  Utbildning och barnomsorg (32)