Ansökan om tillstånd att få placera ut blomlådor som farthinder

LÄS MER

Villkor för att blomlådor ska tillåtas som trafikhinder 

Sökandes ansvar för blomlådorna/trafikhindren:

 1. Ansvariga måste vara bosatta utmed den gata där utplacering ska ske. 
 2. Tillstånd ges endast på bostadsgator med villabebyggelse, ej genomfartsgator/större gator och ej på gator med mindre bredd än 5 meter.
 3. 75 % av de boende längs med gatan bör ställa sig positiva till utplacering av blomlådor för att åtgärden ska kunna genomföras. Detta görs genom en namninsamling.
 4. Lådorna ska inte göra gatan till en lekplats och är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan.
 5. Sikten behöver vara tillräckligt god på vardera sida av blomlådorna, en bedömning görs av tillståndsgivaren i varje enskilt fall.
 6. Avstånden mellan blomlådornas grupper ska vara minst ca 50 meter. 
 7. Blomlådorna får inte placeras på eller i direkt anslutning till andra hastighetsdämpande åtgärder (så som gupp och avsmalningar). 
 8. Blomlådorna får inte placeras närmare gatukorsningar än ca 20 meter. 
 9. Blomlådorna får inte placeras så att fastighetsinfarterna påverkas. 
 10. Placeringen av blomlådorna görs i samråd med gatuenheten som markerar platsen där lådan/lådorna skall placeras. 
 11. Blomlådorna får inte flyttas av de boende från godkänt läge, utan att gatuenheten har medgett det, då det kan påverka trafiksäkerheten och framkomligheten. 
 12. De boende ansvarar på egen bekostnad och försorg för material och tillverkning av blomlådorna enligt ritning som gatuenheten tillhandahåller, blomlådornas utplacering och borttagande, den skyltning som behövs, växtmaterial samt skötsel och underhåll av blomlådor, och övrigt ingående material. 
 13. Vid val av växtmaterial ska låga växter väljas som inte skymmer sikten. Växterna får inte sticka upp mer är 30 cm från lådans överkant, dvs totalhöjden får inte överstiga 80 cm.
 14. Tillstånd för blomlådorna som trafikhinder gäller ett kalenderår i sänder. Därefter måste nytt tillstånd sökas för kommande år.
 15. Blomlådorna får efter samråd och tillstånd från gatuenheten, placeras ut från och med den 15 maj eller så snart vintersanden på gatan har tagits upp. Om lådorna ställs ut innan sandupptagning utförts på gatan åligger det kontaktpersonen att se till att gatan blir sopad 10m före och efter lådorna. Blomlådorna ska tas bort av de boende senast den 15 oktober. 
 16. För blomlådorna/trafikhindren ska en kontaktperson finnas, eller en av denne utsedd ersättare, som kan kontaktas vid problem. 
 17. Kontaktpersonen ska uppmana föräldrar att informera barnen i området om faran av att använda blomlådorna som lekplats. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar för blomlådorna/trafikhindren.

 • Förvaltningen samråder med de boende om blomlådornas placering samt lämnar råd och anvisningar. 
 • Godkänner blomlådor och den skyltning som krävs samt övriga åtgärder som ingår i trafikhindren. 
 • Ansvarar för konsekvenser på grund av blomlådornas utplacering och eventuella klagomål. 
 • Genom samarbete med polismyndigheten medverkar förvaltningen till att förhindra åverkan på, eller förflyttning av trafikhindren. 

Bilistens/fordonsförarens ansvar för trafikmiljön

Blomlådor som trafikhinder bygger på en tolkning av trafikförordningen (TrF) 3 kap. 14§ där det bland annat anges att:

 • Ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn ska tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållanden, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. 
 • Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Ett större ansvar måste därmed kunna krävas av fordonsförarna. Fordonsförarna måste kunna sänka hastigheten, visa hänsyn och följa trafikreglerna. 

I bostadsområden måste fordonsföraren alltid förvänta sig ouppmärksamma, utrusande och lekande barn på gatorna. En låg hastighet inom dessa områden är därför ett krav oavsett trafikhinder, som exempelvis blomlådor eller skyltning. 

Med stöd av ovanstående anser samhällsbyggnadsförvaltningen att blomlådornas utmärkningar är tillräckliga om blomlådornas sidor förses med reflexer samt placerats väl synliga även under dygnets mörka timmar. Blir blomlådan påkörd och fordonet samt fordonsföraren skadas ligger ansvaret för detta fullt ut hos fordonsföraren. 

Samhällsbyggnadsnämnden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa