Skötsel av husnära träd

LÄS MER

Nybro kommuns markinnehav är väl spritt i kommunen men det är till stor del koncentrerat till tätorterna. En stor del av den mark som finns i och kring våra tätorter är trädbevuxen, antingen som natur- eller parkmark. Med naturmark menar vi mark som inte är bebyggd eller anlagd och innefattar bl.a. skog, åker, annan öppen mark och våtmarker.
Vid skötseln av denna mark vägs olika värden och intressen mot varandra utifrån lagar och interna riktlinjer.

Om du önskar att vi ska ta ner ett träd bör Du först kontakta berörda grannar och försäkra Dig om att ni alla har samma önskan. Sedan fyller du i, skriver ut och skickar in blanketten.

Har du inte möjlighet att själv skriva ut blanketten så ring till Medborgarkontoret 0481-45 000 så får du den hemskickad.