Nedgrävning av häst

LÄS MER

För att få gräva ner en häst måste du göra en anmälan till kommunen. Platsen där hästen ska grävas ner måste först godkännas. Nedgrävningen ska också göras enligt kommunens anvisningar. För att få gräva ner hästen får den inte heller ha dött av någon smittsam sjukdom.

För att minimera riskerna för människors och djurs hälsa och för miljön är det viktigt att välja en lämplig plats. Nedan följer några saker som är viktigt i val av plats. 

  • Nedgrävning inom vattenskyddsområde bedöms oftast som olämpligt.
  • Avståndet till dricksvattenbrunnar/vattentäkter ska vara minst 100 meter (helst 200 meter)
  • Avståndet till sjöar, vattendrag, diken och dräneringar ska vara minst 30 meter
  • Avståndet till bostäder/byggnader ska vara minst 100 meter.
  • Det ska vara minst 1 meter från gravens botten till grundvattennivån/berggrunden. Vatten får inte komma upp i gropen när den grävs.
  • Graven ska kunna täckas med minst 1,5 meter jord.
  • Platsen ska helst ligga på en höjd. En svacka eller fuktig sänka är inte en lämplig plats. 
  • Plats med fornlämning/kulturlämning ska undvikas. Kontakta annars Länsstyrelsen.
  • Det ska vara en plats där allmänheten normalt inte vistas.
  • Om du inte själv äger marken måste markägaren lämna sitt tillstånd till nedgrävningen.

När du har skickat in anmälan gör kommunen en bedömning om platsen och nedgrävningen är lämplig. Vid behov kontaktar kommunen dig för ytterligare uppgifter. I de allra flesta fall åker kommunen ut för att kontrollera platsen. Om kommunen bedömer att platsen och nedgrävningen är lämplig får du ett beslut om anvisning gällande plats för nedgrävning av häst.

Vid frågor och funderingar kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen 0481-45 000.

För handläggning av anmälan om nedgrävning av häst tar kommunen ut en timavgift (1000 kr/timme).

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa