Nybroförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Nybroförslaget

Nybroförslag, innebär att medborgare i Nybro kommun via e-tjänsten Nybroförslag kan lämna ett förslag på utveckling eller förändring till Nybro kommun via kommunens webbplats. När förslaget finns upplagt på webbplatsen kan andra medborgare gå in och stötta förslaget. Om fler än 50 personer stöttar förslaget lämnas det vidare för handläggning och beredning innan politiskt beslut tas i respektive nämnd eller i kommunfullmäktige. Genom att lämna ett Nybroförslag kan kommunmedlemmarna påverka sådant som är viktigt för dem.

Nybrobor, folkbokförda invånare i Nybro kommun, kan lämna ett skriftligt förslag på utveckling eller förändring av kommunens verksamhet. Därefter kan andra nybrobor stötta inkomna förslag under 60 dagar. Alla som är folkbokförda i  kommunen kan stötta en gång per person och förslag.

De Nybroförslag som efter 60 dagar fått 50 eller fler stöttningar överlämnas till ansvarig nämnd eller styrelse för handläggning och beslut. Om förslaget fått färre än 50 stöttningar lämnas det utan åtgärd.

Vad är ett Nybroförslag

Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Nybroförslaget läggs ut på kommunens hemsida och andra personer kan stötta förslaget genom att rösta på det.

Syfte

Syftet med Nybroförslag är att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig.

Nybroförslagets syfte är att medborgare på ett enkelt och tillgängligt sätt ska kunna lämna förslag och idéer, samt kunna vara med och påverka hur Nybro ska utvecklas. Genom Nybroförslaget kan medborgare väcka idéer och lämna förslag. Stöttningsfunktionen medför att förslagen prioriteras genom att förtroendevalda kan vara säkra på att det finns ett intresse för förslaget hos flera medborgare (minst 50 stycken) innan förslaget lämnas vidare för politisk beredning. Processen med Nybroförslaget är dessutom öppen och transparent eftersom medborgare kan följa förslagen via kommunens webbplats och ta del av svaren/besluten på de förslag som lämnas vidare till politisk beredning. Förtroendevalda och tjänstepersoner kan även följa Nybroförslagen och se vilka frågor som engagerar allmänheten. Det är också ett bra sätt för de som arbetar i Nybro kommun att fånga upp goda idéer och förslag så kommunen kan bli ännu bättre.

Lämna och stötta

Vad kan ett e-förslag handla om?

Nybroförslag ska handla om förslag på utveckling eller förändring. Förslag kan lämnas inom de områden som kommunen beslutar om, bl. a. stadsplanering, miljö, turism, näringsliv, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

 

Vem kan lämna förslag

Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och stötta andras förslag.

 

Eftersom hanteringen av Nybroförslaget är digital så kan även nya grupper av medborgare nås vilka inte tidigare deltagit i kommunens aktiviteter för medborgardialog, eller inte kontaktar kommunen och förtroendevalda via personliga besök, brev/mejl, telefonsamtal m. m. Även personer som av olika skäl har svårt att delta på fysiska möten får ytterligare en möjlighet. Det är vidare troligt att unga medborgare i större utsträckning lämnar förslag till förtroendevalda genom förslag via webben än de gjort via medborgarförslag.

 

Lämna förslag

Nybroförslag lämnas via Nybro kommuns webbplats där förslagslämnaren loggar in med hjälp av e-legitimation och på så sätt kontrolleras folkbokföring. Det är därför inte möjligt att lämna förslag och vara anonym, men förslaglämnarens namn publiceras inte i samband med att förslaget offentliggörs.

 

Nybroförslaget ska bestå av en rubrik och en beskrivning av idén/förslaget. Det går att bifoga bilder och filer, men dessa måste lämnas samtidigt som man skickar in Nybroförslaget. Det går inte att lämna in dokument eller bilder i efterhand eller i övrigt komplettera förslaget.

 

Personer som inte har tillgång till internet kan lämna Nybroförslag på Medborgarkontoret, som hjälper till att lämna in förslaget i e-tjänsten.

 

Förslag granskas alltid innan det publiceras på kommunens webbplats. Nybro kommun förbehåller sig rätten att bestämma vad som publiceras.

Anledningar till att inkomna Nybroförslag inte publiceras kan vara att

  • Förslaget har karaktär av en fråga eller en synpunkt och skickas då istället till handläggare eller till synpunktshanteringen. 
  • Förslaget är en felanmälan och ska hanteras i systemet för sådana.
  • Förslaget rör ett ärende som nyligen beslutats eller redan handläggs av kommunen.
  • Någon annan eller samma person har lämnat ett snarlikt förslag till kommunen under de senaste 12 månaderna.
  • Förslaget bryter mot någon lag eller annan författning, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt, oseriöst eller stötande.
  • Förslaget handlar om enskild, kan härledas till enskilda personer eller det pågår en rättstvist kring förslaget.
  • Förslaget rör en fråga som hanteras av till exempel riksdagen, en statlig myndighet eller ett statligt verk och ligger därför utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget handlar om kommunens interna organisation eller personalfrågor.
  • Förslaget innebär marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet.
  • Ytterligare anledningar kan förekomma.

 

Ett inlämnat Nybroförslag blir en inkommen allmän handling oavsett om det publiceras eller inte.

 

Stötta förslag

Efter att ett Nybroförslag är publicerat kan alla folkbokförda i kommunen gå in på Nybros webbsida och stötta förslaget. Ett förslag är öppet för stöttning under 60 dagar. För att stötta ett förslag måste personerna logga in med hjälp av e-legitimation. En person kan endast rösta en gång per förslag. Medborgarkontoret kommer inte kunna hjälpa till för att rösta på förslag. Stöttningsfunktionen innebär att förtroendevalda kan vara säkra på att det finns ett intresse hos flera medborgare för ett lämnat förslag genom att 50 personer måste stötta förslaget innan det lämnas vidare för politisk beredning.

Här finner du de förslag som har publicerats: https://minasidor.nybro.se/forslag/nybroforslag

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa