Nybroförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är Nybroförslag

Nybroförslag innebär att medborgare i Nybro kommun via e-tjänsten Nybroförslag på kommunens webbplats kan lämna en idé eller ett förslag på utveckling eller förändring inom kommunen. Förslaget måste röra de verksamheter som kommunen eller de kommunala bolagen ansvarar för. Kommunen prövar därefter om det inlämnade förslaget uppfyller kraven för Nybroförslag. Om förslaget uppfyller kraven läggs det ut på kommunens webbplats under 60 dagar och andra medborgare i kommunen kan gå in och stötta förslaget. Folkbokförda i kommunen kan med hjälp av e-legitimation stötta en gång per person och förslag.

De Nybroförslag som efter 60 dagar fått 50 eller fler stöttningar överlämnas till ansvarig nämnd för handläggning och beredning innan politiskt beslut. Om förslaget fått färre än 50 stöttningar lämnas det utan åtgärd.

Syfte med Nybroförslag

Syftet med Nybroförslag är att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig.

Nybroförslagets syfte är vidare att medborgare på ett enkelt och tillgängligt sätt ska kunna lämna förslag och idéer, samt kunna vara med och påverka hur Nybro ska utvecklas.

Stöttningsfunktionen medför att förslagen prioriteras genom att förtroendevalda kan vara säkra på att det finns ett intresse för förslaget hos flera medborgare (minst 50 stycken) innan förslaget lämnas vidare för politisk beredning.

Processen med Nybroförslaget är dessutom öppen och transparent eftersom medborgare kan följa förslagen via kommunens webbplats och ta del av de förslag som lämnas vidare till politisk beredning eller inte tas upp som ett Nybroförslag av olika skäl, se nedan. Förtroendevalda och tjänstepersoner kan även följa Nybroförslagen och se vilka frågor som engagerar allmänheten. Det är också ett bra sätt för de som arbetar i Nybro kommun att fånga upp goda idéer och förslag så kommunen kan bli ännu bättre.

Lämna ett Nybroförslag

Nybroförslag ska handla om en idé eller ett förslag på utveckling eller förändring inom kommunenFörslag kan lämnas inom de områden som kommunen beslutar om, bl. a. stadsplanering, miljö, turism, näringsliv, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

Personer folkbokförda i Nybro kommun som inte har tillgång till internet eller e-legitimation kan få hjälp på Medborgarkontoret att lägga in Nybroförslag i e-tjänsten.

Ett inkommit förslag prövas av kommunen om det uppfyller kriterierna för Nybroförslag. Nybro kommun förbehåller sig rätten att bestämma vad som publiceras på kommunens webbplats för stöttning. Denna bedömning kan inte överklagas.

Ett förslag uppfyller inte kriterierna för Nybroförslag om:

  • Förslaget har karaktär av en fråga eller en synpunkt och skickas då istället till handläggare eller till synpunktshanteringen. 
  • Förslaget är en felanmälan och ska hanteras i systemet för sådana.
  • Förslaget rör ett ärende som nyligen beslutats eller redan handläggs av kommunen.
  • Någon annan eller samma person har lämnat ett snarlikt förslag till kommunen under de senaste 12 månaderna.
  • Förslaget bryter mot någon lag eller annan författning, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt, oseriöst eller stötande.
  • Förslaget handlar om enskild, kan härledas till enskilda personer eller det pågår en rättstvist kring förslaget.
  • Förslaget rör en fråga som hanteras av till exempel riksdagen, en statlig myndighet eller ett statligt verk och ligger därför utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget handlar om kommunens interna organisation eller personalfrågor.
  • Förslaget innebär marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet.
  • Ytterligare anledningar kan förekomma. 

Ett inlämnat förslag blir en inkommen allmän handling oavsett om det publiceras eller inte. Man kan inte lämna in ett Nybroförslag anonymt, men medborgarens namn publiceras inte på kommunens webbplats.

Stötta ett Nybroförslag

Efter att ett Nybroförslag är publicerat kan personer som är folkbokförda i  Nybro kommun gå in på Nybro kommuns webbplats och stötta förslaget med hjälp av e-legitimation. En person kan endast rösta en gång per förslag. Detta kontrolleras av e-tjänsten.

Medborgarkontoret kan hjälpa till att stötta ett förslag manuellt. Man besöker då medborgarkontoret och medtar id-handling.  

 

Här finner du de förslag som har publicerats: https://minasidor.nybro.se/forslag/nybroforslag

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa