Ansökan om samtycke för omyndig att driva näring , enligt föräldrabalken 13 kap 13§

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Överförmyndarnämnden lämnar samtycke till förmyndare att låta omyndiga barn driva näring om det anses lämpligt utifrån den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden. Vid bedömningen tas hänsyn till finansiering av rörelsen, beräknad omsättning, affärsplan och i vilken associationsform som rörelsen skall bedrivas. Barnets risk för att bli skuldsatt uppmärksammas särskilt.

Föräldrabalken 13 kap 13 §

"Föräldrar får inte låta den som är under sexton år driva rörelse. Om den omyndige har fyllt sexton år, får föräldrarna endast med överförmyndarens samtycke låta honom eller henne driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Utan överförmyndarens samtycke får föräldrarna inte själva driva en sådan rörelse för den omyndiges räkning. Samtycke får lämnas endast om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges." Om bolagsformer och risker Överförmyndarnämnden gör en bedömning av hur stort ekonomiskt risktagande rörelsen medför för den omyndige. Olika former av rörelser medför olika grad av risk för den omyndiges ekonomi. I en enskild firma eller i ett handelsbolag ansvarar den omyndige, tillsammans med de andra bolagsmännen, för alla ekonomiska förpliktelser som rörelsen medför. Ett handelsbolag består av flera bolagsmän. Bolagsmännen är personligt och solidariskt ansvariga för att rörelsens avtal hålls och skulderna betalas. Det innebär att den som har ett ekonomiskt krav på rörelsen kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av bolagsmännen. Bolagsmännen ansvarar för rörelsens skulder med hela sin förmögenhet. Vilket innebär att överförmyndarnämnden är mer restriktiv vid bedömningen av dessa bolagsformer. Ett kommanditbolag innebär en lägre risk. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en bolagsman med ett obegränsat ansvar (komplementär). Om den omyndige är kommanditdelägare är han eller hon bara ansvarig upp till den kapitalinsats som han eller hon har lagt in i rörelsen. Den omyndige kan med samtycke att bedriva rörelse ingå rättshandlingar för rörelsens räkning. Det innebär till exempel att den omyndige kan förvärva egendom, låna pengar, låna ut pengar, pantsätta egendom, teckna abonnemang och ingå kreditavtal. Kom ihåg: För att överförmyndarnämnden ska kunna pröva ansökan ska blanketten vara undertecknad av båda förmyndarna. Alla uppgifter i blanketten ska vara ifyllda och ovanstående handlingar ska vara bifogade.

Frågor om e-tjänsten

Mathilda Gisslar
kommun@nybro.se
0481-45000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering av samtliga förmyndare
  • Samtycke från den omyndige

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa