Anmälan om miljöfarlig verksamhet (blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Miljöbalken 9 kap 6 §. Ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet.

Din anmälan följs upp och blir allmän handling liksom de eventuella personuppgifter du lämnar. En allmän handling kan läsas av andra. Detta gäller förutsatt att registreringen inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas. Vad som sekretesskyddas bestäms genom offentlighets- och sekretesslagen.

Avgift för anmälans tas ut enligt kommunens taxa.

För mer information:https://nybro.se/bygga-bo-miljo/miljo-halsa-livsmedel/miljoskydd/miljofarligverksamhet/