ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att anlägga avlopp

Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas. Övriga avloppsanordningar ska anmälas innan de anläggs så möjligheten att meddela råd eller förelägganden finns. Även ändringar av befintliga avlopp ska anmälas om avloppsvattnets mängd eller sammansättning kommer att ändras. (Gällande lagstiftning finns i miljöbalkens 9 kap. 6 § samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 § samt 12–16 §§)

I Nybro kommun tillämpas följande rutiner för avloppsärenden:

  • Sökanden tar kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Miljöinspektör gör en förbesiktning och bedömer platsens lämplighet.
  • Entreprenören gräver en provgrop på överenskommen plats (minst 2 meter djup).
  • Entreprenören/miljöinspektören1 besiktigar provgropen och gör en bedömning av jordartenslämplighet samt vilken typ av avloppslösning som är bäst på den aktuella platsen. Ibland krävs en noggrann analys av jordarten.
  • Entreprenören inkommer med ansökan samt situationsplan utvisande avloppsanläggningens läge på fastigheten i förhållande till vattentäkter, diken, vägar, fastighetsgränser, byggnader med mera. OBS!! Fastighetsägaren ska skriva under ansökan.
  • Miljöinspektören fattar beslut om ansökan skall beviljas eller inte. Ett tillstånd är i regel förenat med vissa villkor.
  • När sökanden (och entreprenören) fått det skriftliga tillståndet kan avloppsanläggningen byggas. Om avvikelser från tillståndet blir aktuella skall samråd ske med inspektören.
  • Miljöinspektören besiktigar anläggningen, utfärdar besiktningsrapport och slutligen godkänner avloppet. I de fall entreprenören är diplomerad sänder den in en entreprenörsrapport inklusive foton

Upplysningar

Ett grundkrav vid anläggande av enskilda avlopp är att kemiska produkter som används i hushållet ska ha en låg fosfathalt. Vilka dessa är hittar du på Svenska Naturskyddsföreningens hemsida: www.snf.se/bmv. Dessutom bör så vattensnål teknik som möjligt användas. För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Avgifterna är för närvarande (år 2022):

Vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten 6000 kr

Vattentoalett till sluten tank 4000 kr

Avloppsanordning utan vattentoalett (BDT) 4000 kr

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten, där diplomerade entreprenörer inkommit med kompletta uppgifter reduceras avgiften med en timma.

1 När entreprenören är diplomerad av Maskinentreprenörerna i samarbete med Miljösamverkan Sydost, så utför den besiktning av provgrop och val av anläggning. Diplomeringen är personlig.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa