Ansökan om tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd för elever och barn i behov av omfattande insatser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om tilläggsbelopp (fristående skolor) eller verksamhetsstöd (kommunala skolor) för elev och barn folkbokförda i Nybro kommun.

Ansökan behandlas först när fullständiga underlag skickats in. Ofullständig ansökan returneras.

Tilläggsbelopp / verksamhetsstöd kan sökas när extra anpassningar och särskilt stöd är prövade och utvärderade. Det är elevens / barnets  funktionsnedsättning och behov och inte elevens / barnets diagnos som är avgörande för den individuella bedömningen om tilläggsbelopp / verksamhetsstöd. Elever /barn med likartade diagnoser kan ha olika behov. Tilläggsbelopp / verksamhetsstödet avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder.

Verksamheten kan inte räkna med att tilläggsbelopp / verksamhetsstöd ska täcka hela stödinsatsen. Tilläggsbelopp / verksamhetsstöd är avsett att täcka den kostnad som gör att stödinsatsen är att betrakta som extraordinär. Som framgår ovan ska de flesta stödinsatser för elever /barn i behov av särskilt stöd täckas av grundbeloppet. Eleven / barnet har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp / verksamhetsstöd beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den sätts in endast om tilläggsbelopp / verksamhetsstöd beviljas. Tilläggsbelopp / verksamhetsstöd kan sökas för elever / barn  som är folkbokförda i Nybro kommun.

 

 


 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa