Registrering av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för registrering av livsmedelsverksamhet.

Registeringen kostar 1135 kr oavsett om verksamheten startar eller ej.

Välkommen som livsmedelsföretagare.
När din registrering kommer in till miljö- och byggnämnden förs uppgifterna in i vårt livsmedelsregister och ett registreringsbevis sänds åter till dig. Du får starta din verksamhet två veckor efter att vi fått in din anmälan eller så fort du får ditt registreringsbevis.

Första kontrollen
Vid vårt första besök görs en granskning av lokalen, verksamheten och er egenkontroll utifrån livsmedelssäkerhetssynpunkt. Ni får också redogöra för vilka faror som ni har i just er livsmedelshantering och hur ni ska garantera att livsmedlen ni hanterar är säkra. Efter varje kontroll skickas en kontrollrapport till dig.
Tänk på att vid större ändringar i sortimentet eller ändringar i lokalen så måste du informerar miljö- och byggnämnden.

Avgifter
Enligt Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll finansieras genom fasta avgifter. Detta sker enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat den 30 november 2009 (§ 166) 28 november 2011 (§ 237) och den 15 december 2014 (§ 179).

Registreringsavgift
För att täcka kostnaderna för handläggning av registreringen tas en avgift ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Årlig kontrollavgift
En årlig avgift kommer också att tas ut för att täcka kostnaderna för kontrollen. Kommunen är skyldiga att ta ut en fast årlig kontrollavgift för den offentliga kontrollen på livsmedelsområdet. Storleken på den avgiften bestäms utifrån vilken typ av livsmedelshantering du har och de risker som är förknippade med din verksamhet. Den årliga avgiften tas ut samma år som verksamheten startar. I avgiften ingår inte bara inspektionerna på plats utan även inspektörernas tid för planering och efterarbete.

Erfarenhetsmodul
En modul i beräkningen av den årliga kontrollavgiften är en erfarenhetsmodul som innebär att man utgår utifrån de erfarenheter som miljö- och byggnämnden har från inspektioner, revisioner och provtagningar på din verksamhet. Om ni har en bra hantering finns möjligheter att få färre kontroller och lägre avgift. Om ni däremot brister i hantering kan det innebära fler kontroller och att avgiften blir högre. Denna totala erfarenhetsbedömning görs vid årsskiftet.

Extra offentlig kontroll
Extra offentlig kontroll är den kontroll som utförs efter att kommunen hittat många eller allvariga brister i livsmedelshanteringen. All extra tid som krävs för kontrollen debiteras er utöver den fasta årliga kontrollen. Extra offentligkontroll kan även vara den kontroll som utförs med anledning av berättigade klagomål och tips. Den kan också omfatta provtagningar och analyser av prover samt andra kontroller som är nödvändiga för att undersöka problemet.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa