Registrering av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registreringen kostar 1340 kr oavsett om verksamheten startar eller ej.

Välkommen som livsmedelsföretagare.

När din registrering kommer in till miljö- och byggnämnden förs uppgifterna in i vårt livsmedelsregister och ett registreringsbevis, dvs. beslut om registrering av livsmedelsanläggning, sänds åter till dig. Du får starta din verksamhet två veckor efter att vi fått in din anmälan eller så fort du får ditt registreringsbevis.

Första kontrollen

Vid vårt första besök görs en granskning av lokalen, verksamheten och er egenkontroll utifrån livsmedelssäkerhetssynpunkt. Ni får också redogöra för vilka faror som ni har i just er livsmedelshantering och hur ni ska garantera att livsmedlen ni hanterar är säkra. Efter varje kontroll skickas en kontrollrapport till dig.
Tänk på att vid större ändringar i sortimentet eller ändringar i lokalen så måste du informera miljö- och byggnämnden.

Avgifter

Lagstiftningen som styr avgifterna för livsmedelskontroll är förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Sveriges riskdag har beslutat att finansieringen av livsmedelskontroll ska ske genom avgifter. Från och med 2023 tillämpas efterhandsdebitering för samtliga verksamheter. Verksamheterna faktureras för faktiskt nedlagd tillsynstid i enlighet med antaget taxa för avgift inom livsmedelskontroll.

Registreringsavgift

För att täcka kostnaderna för handläggning av registreringen tas en avgift ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är för 1 timmes handläggningstid. Den fastställda timtaxan för år 2024 är 1340 kr.

Kontrollavgift för planerad kontroll

En tillsynsavgift kommer tas ut för att täcka kostnaderna för kontrollen. Avgiften betalas efter varje utförd kontroll. Storleken på avgiften baseras på den faktiska tillsynstiden och timtaxan. I avgiften ingår inte bara inspektionerna på plats utan även inspektörernas tid för planering och efterarbete.

Uppföljande kontroll som ursprungligen inte var planerad

Uppföljande kontroll som ursprungligen inte var planerad är den kontroll som utförs efter att kommunen hittat många eller allvarliga brister i livsmedelshanteringen. All extra tid som krävs för kontrollen debiteras er utöver den fasta årliga kontrollen. Uppföljande kontroll som ursprungligen inte var planerad kan även vara den kontroll som utförs med anledning av berättigade klagomål och tips. Den kan också omfatta provtagningar och analyser av prover samt andra kontroller som är nödvändiga för att undersöka problemet.

Vanliga kontrollpunkter vid den offentliga tillsynen.

Tänk på att det alltid är företagets ansvar att livsmedlen är säkra och att kunden får rätt information om varan eller rätten. Här följer en lista på några av de vanligaste områdena som ingår i en offentlig kontroll.

Lokaler, utrustning och underhåll

Lokaler där öppna livsmedel hanteras ska vara utformade så att rengöring underlättas. Varor och personal ska röra sig i lokalerna så att det inte blir ”korsande flöden” mellan rent och smutsigt. Lokalerna och utrustningen ska ha förebyggande underhåll.

Hantering av varor

Råvaror ska skyddas mot smuts och bakterier. Det material som kommer i kontakt med livsmedel ska inte avge skadliga ämnen som därmed kan hamna i den färdiga maten.

Skadedjur

Skadedjur ska inte kunna komma in i lokalerna.

Rengöring

Lokaler, utrustning och inredning ska hållas rena.

Vatten

Vatten som används i matlagning måste hålla dricksvattenkvalitet. Verksamheter med egen vattentäkt ska regelbundet kontrollera sitt vatten både ur mikrobiologisk och kemisk kvalité. Det är också lämpligt att rengöra silar på kranarna genom kokning för samtliga livsmedelsverksamheter som hanterar öppna livsmedel.

Temperaturer

Kylförvaring, inklusive transport och mottagning av varor, ska ske så att maten i slutändan är säker att äta. Varmhållen mat ska hålla tillräckligt hög temperatur, och vissa maträtter kräver ordentlig upphettning. Den största risken är förvaring av mat vid temperaturer mellan 8 och 60 °C. Djupfrysta livsmedel ska hålla minst -18 °C.

Personlig hygien

Det ska finnas rutiner för god personlig hygien. Personal ska bära lämpliga skyddskläder.

Utbildning

Livsmedelsföretagare ska se till att den personal som hanterar livsmedel instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter.

HACCP

Principerna för all hantering av livsmedel ska grunda sig på HACCP. HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points, och är en metod för att förebygga faror i livsmedelsproduktionen. Det som kontrolleras är att det finns ett system som är anpassat efter verksamheten. Oftast rör det sig om upphettning, nedkylning och risker förknippat med allergi.  Många verksamheter har bara en enkel HACCP som endast innefattar det första steget, en faroanalys. Faroanalysen ska tala om vilka övriga rutiner som krävs.

Information

All märkning på förpackade livsmedel skall finnas på svenska. Informationen som lämnas om det livsmedel man säljer får aldrig vara vilseledande. Färdigförpackade varor ska som regel ha fullständig märkning. Allergener ska extra tydligt märkas och kunna redovisas även för oförpackad mat.

Spårbarhet

Det är viktigt att kunna spåra livsmedel för att kunna stoppa eventuella problem. Man ska kunna spåra sina varor ett steg bakåt och ett steg framåt i leveransledet.

Samarbete

Företagen är skyldiga att samarbeta med miljö- och byggnämnden när det gäller riskminskande åtgärder. Klagomål på misstänkta matförgiftningar eller andra klagomål som kan påverka hälsan ska ni informera miljö- och byggnämnden om.

Branschriktlinjer

Inom många typer av livsmedelsverksamheter finns framtagna branschriktlinjer för stöd för säker livsmedelshantering. De är framtagna av branschorganisationerna i samarbete med Livsmedelsverket. Dessa går att hitta via er egen branschorganisation eller via Livsmedelsverkets hemsida för företagare.

Jag har tagit del av informationen ovan

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa